Právne informácie a GDPR

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním, používaním, zmenou a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Studio Echt, s.r.o., Hodálova 471/3 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 31644457 uvedených v rozsahu: meno a priezvisko, práca, e-mailová adresa, služba a suma za účelom vygenerovania stránky, zoznamu vygenerovaných stránok, zverejnenia zoznamu vygenerovaných stránok a na štatistické účely.

Zároveň je možné spracovávať údaje o používaní webovej stránky, ktoré môžu obsahovať IP adresu, webový prehliadač a jeho verziu, dĺžku návštevy, geografickú polohu, operačný systém, referenčný zdroj, navigačné cesty a zobrazenia stránok, podobne aj informácie o frekvencii a vzorci používania služieb a časovaní, prostredníctvom Google Analytics. Účelom je analýza používania webovej stránky a služieb s ňou spojených na základe súhlasu a záujmu monitoringu a zlepšenia webovej stránky a jej služieb. Zároveň môžu byť spracúvané údaje v súvislosti s akoukoľvek komunikáciou, ktorá môže obsahovať aj vami uvedené kontaktné údaje.

Google Analytics je webová analytická služba, prostredníctvom ktorej sa vykonáva analýza zhromaždených a zozbieraných údajov o správaní návštevníkov webových stránok a stránok z ktorých dotknutá osoba prišla, ktoré navštívila a ktoré sa jej zobrazili, najmä za účelom optimalizácie webovej stránky a vykonávanie analýz. Google Analytics je služba, ktorej operátorom je spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké. Využívanie služby Google Analytics zahŕňa aj umiestňovanie súboru cookie do systému informačných technológií subjektu údajov. Súbory cookies sa dajú vo všeobecnosti definovať ako textové súbory uložené v počítači skrze internetový prehliadač. Súhlasom s nastavením súboru cookie je udelený súhlas spoločnosti Google na analýzu používania našej webovej stránky. Súbor cookie vykonáva ukladanie osobných údajov o čase a mieste prístupu, či frekvenciu návštev. TIeto údaje sú odoslané a uchovávané spoločnosťou Google v Spojených štátoch amerických a zároveň môžu byť poskytnuté tretím stranám. Dotknutá osoba môže kedykoľvek úpravou používaného internetového prehliadaču zabrániť a odmietnúť používanie súboru cookie. Dotknutá osoba môže vzniesť námietky na spracovanie údajov spoločnosti Google. Ďalšie informácie, definície a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google je možné nájsť na stránke:

Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám, len vo forme zverejnenia zoznamu vygenerovaných stránok a inak iba, ak je to nevyhnutné a na účely IT servisu internetovej stránky www.smesvami.sk a jej podstránok, či vygenerovaných stránok. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu, prípadne žiadosť o informovanie sa o rozsahu a účelu spracúvaní údajov, opravu a doplnenie nesprávnych údajov, pošlite na e-mailovú adresu hello@studioecht.com alebo na adresu sídla právnickej osoby: Studio Echt, s.r.o., Hodálova 471/3 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika.

Ako dotknutá osoba ste oprávnený/á podať návrh na začatie konanie o ochrane osobných údajov. Dozorový orgán na podávanie sťažností je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, statny.dozor@pdp.gov.sk, +421 /2/ 3231 3214.

Doba spracúvania je určená na základe príslušného zákonného predpisu, nie však viac ako 10 rokov.